کفش ورزشی فوتسال ارزان ایرانی به اروپا صادر شد

ویژگی سفتی خم شدن جلوی پا (FBS) کفش ورزشی فوتسال ارزان برای ورزشکاران در عملکرد دویدن مفید است.

تا به امروز، اثر سفتی خمشی بر عملکرد از دیدگاه کفش فوتسال ناشناخته است. این مطالعه به بررسی تأثیر ویژگی سفتی خمشی سه کفش فوتسال تجاری بر تغییر جهت عملکرد حاصل از اجرا می‌پردازد.

 19 ورزشکار سطح دانشگاه در آزمون عملکرد انسانی (تغییر جهت دویدن با برش V چندگانه) روی یک تأسیسات کفپوش چوبی سخت با استفاده از سه جفت کفش فوتسال (به عنوان مثال S1، S2 و S3) با مدل‌های مختلف اما از نظر جنس زیره مشابه شرکت کردند.

کفش فوتسال

 

جرم: 311 گرم، افت پاشنه به پنجه: 10 میلی متر، ضریب اصطکاک، 1.25، S2- جرم: 232 گرم، افت پاشنه به پنجه: 8 میلی متر، ضریب اصطکاک: 1.34، و S3- جرم: 276 g، افت پاشنه تا پنجه: 7 میلی متر، ضریب اصطکاک: 1.30).

خواص FBS برای هر کفش به صورت مکانیکی اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معنی‌داری در مقدار FBS بین سه کفش وجود دارد (S1: 0.32 نیوتن متر در درجه، S2: 0.26 نیوتن متر در درجه، و S3: 0.36 نیوتن متر در درجه.)

[(2،8) = 28.50 ( p <0.001)]. کفش‌هایی با ضریب اصطکاک سطح کفش نسبتاً بالاتر (S2 و S3) در مقایسه با کفش‌هایی با ضریب اصطکاک کمتر تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد برش V ( 05/ 0p <) داشتند.

برخلاف ادبیات، کفشی با کمترین FBS (S2) هیچ آسیبی بر عملکرد حاصل در آزمایش انجام شده متحمل نشد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که می‌تواند عوامل محدودکننده عملکرد دیگری، مانند ضریب اصطکاک، به جای FBS وجود داشته باشد که تأثیر بیشتری بر نتایج آزمون دارد.

در این مطالعه، ما با هدف تولید اطلاعات جدید در رابطه با کفش‌های فوتسال تجاری موجود می‌خواهیم. همچنین هدف ما بررسی اثر سفتی خمشی بر جنبه‌های عملکردی کفش فوتسال بود.

 بنابراین، هدف از این مطالعه موردی بررسی تأثیر سفتی خمشی کفش فوتسال بر عملکرد اجرای چندگانه V-cut است. فرض بر این بود که سفتی خمش کفش تأثیر قابل توجهی بر نتایج آزمون خواهد داشت.